Programa Examen de centura

Kata

10 kyu

 • Pozitii: Yoi dachi, Fudo dachi, Zenkutsu dachi
 • Lovituri cu bratul: Oi jodan/chudan/gedan tsuki, Morote jodan/chudan/gedan tsuki
 • Blocaje: Jodan uke, Gedan barai
 • Lovituri de picior: Hiza ganmen geri, Kin geri
 • Test fizic: trei minute Kin geri (stangul, dreptul de pe loc) 25 flotari, 30 abdomene

9 kyu

 • Pozitii: Musubi dachi, Sanchin dachi, Kokutsu dachi
 • Lovituri de brat: Seiken ago uchi, Jodan/chudan/gedan gyaku tsuki
 • Blocaje: Chudan soto uke, Chudan uchi uke
 • Lovituri de picior: Mae geri chudan
 • Kata: Taikyoku sono ichi, sono ni
 • Test fizic: patru minute Mae geri chudan de pe loc, 30 flotari, 40 abdomene

8 kyu

 • Pozitii: Kiba dachi (ku ju, yon ju go)
 • Lovituri de brat: Shita tsuki, Jun tsuki, Tate tsuki jodan/chudan/gedan
 • Blocaje: Morote chudan uchi uke, Uchi uke - Mawashi gedan barai
 • Lovituri de picior: Mae geri jodan
 • Kata: Taikyoku sono san
 • Test fizic: sase minute Mae geri jodan din deplasare în Zenkutsu dachi, 35 flotari, 45 abdomene

7 kyu

 • Pozitii: Neko ashi dachi
 • Lovituri de brat: Tettsui komi kami, Tettsui oroshi ganmen uchi, Tettsui hizo uchi, Tettsui yoko uchi jodan/chudan/gedan
 • Blocaje: Mawashi gedan barai, Shuto mawashi uke
 • Tehnici de picior: Mae ke age, Teisoku mawashi soto ke age, Haisoku mawashi uchi ke age, Yoko ke age
 • Kata: Pinan sono ichi
 • Test fizic: patru minute Mae ke age, patru minute Yoko ke age din kumite dachi cu schimb de picioare, 35 flotari, 50 abdomene

6 kyu

 • Pozitii: Tsuru ashi dachi, Jiyu Kamae
 • Lovituri de brat: Uraken shomen ganmen uchi, Uraken sayu ganmen uchi, Uraken hizo uchi, Uraken oroshi ganmen uchi, Uraken mawashi uchi, Nihon nukite jodan, Yohon nukite chudan
 • Blocaje: Juji uke jodan/chudan/gedan
 • Lovituri de picior: Kansetsu geri, Yoko geri chudan, Mawashi geri gedan
 • Kata: Pinan sono ni
 • Kumite: 10 reprize de lupta a cate un minut si 30 secunde
 • Test fizic: cinci minute Mawashi geri gedan, cinci minute Yoko geri chudan din deplasare în Kumite dachi, 40 flotari, 55 abdomene

5 kyu

 • Pozitii: Moro ashi dachi
 • Lovituri de brat: Shotei jodan/chudan/gedanuchi, Jodan hiji ate
 • Blocaje: Shotei jodan/chudan/gedan uke
 • Lovituri de picior: Mawashi geri chudan chusoku/haisoku, Ushiro geri chudan
 • Kata: Pinan sono san
 • Kumite: 12 reprize de lupta de 1 minut si 30 secunde
 • Test fizic: sase minute Mawashi geri chudan, sase minute Ushiro geri chudan din deplasare în kumite dachi, 40 flotari, 60 abdomene

4 kyu

 • Pozitii: Heisoku dachi, Heiko dachi, Uchihachiji dachi
 • Lovituri de brat: Shuto sakotru uchi, Shuto sakotsu uchi komi, Shuto yoko ganmen uchi, Shuto hizo uchi, Shuto uchi uchi
 • Blocaje: Shuto uchi uke jodan, Shuto jodan uke, Shuto gedan uchi uke, Shuto soto uke, Mae shuto mawashi uke, Shuto gedan barai
 • Lovituri de picior: Yoko geri jodan, Mawashi geri jodan haisoku/chusoku, Ushiro geri jodan
 • Kata: Sanchin no
 • Kumite: 15 reprize de lupta a cate 1 minut si 30 secunde
 • Test fizic: sapte minute Mawashi geri jodan din Fudo dachi, sapte minute Mawashi geri, Yoko geri, Ushiro geri, din deplasare în kumite dachi, 45 flotari, 70 abdomene

3 kyu

 • Pozitii: Kake dachi
 • Lovituri de bras: Chudan hiji ate, Chudan mae hiji ate, Jodan/chudan age hiji ate, Oroshi hiji ate, Ushiro hiji ate (ura)
 • Blocaje: Shuto juji uke jodan/gedan
 • Lovituri de picior: Mae kakato geri jodan/chudan/gedan
 • Kata: Pinan sono yon
 • Kumite: 15 reprize de lupta a cate 1 minut si 30 secunde
 • Test fizic: opt minute Mae kakato geri chudan, opt minute Mawashi geri jodan din deplasare în Kumite dachi, 45 flotari (30 pe degete), 80 abdomene

2 kyu

 • Pozitii: Hiraken tsuki jodan/chudan, Hiraken oroshi uchi, Haishu uchi jodan/chudan, Hiraken mawashi uchi, Jodan age tsuki
 • Blocaje: Koken uke jodan/chudan/gedan
 • Lovituri de picior: Tobi nidan geri, Tobi mae geri
 • Kata: Pinan sono go, Gaksai dai
 • Kumite: 20 reprize de lupta a cate 1 minut si 30 de secunde
 • Test fizic: patru minute Mae tobi geri, patru minute Tobi nidan geri, 30 flotari pe trei degete, 20 flotari pe koken, 90 abdomene

1 kyu

 • Pozitii: Ryutoken tsuki jodan/chudan, Nakayubi ipponken jodan/chudan, Oyayubi ipponken jodan/chudan
 • Blocaje: Kake uke jodan/chudan, Haito uchi uke chudan
 • Lovituri de picior: Jodan uchi haisoku geri, Oroshi uchi kakato geri, Oroshi soto kakato geri, Tobi yoko geri
 • Kata: Yantsu, Tsuki no
 • Kumite: 20 reprize de lupta a cate 1 minut si 30 secunde
 • Test fizic: cinci minute Yoko tobi geri, cinci minute Oroshi uchi kakato geri, 20 flotari pe koken, 100 abdomene

Sho Dan

 • Lovituri de brat: Morote haito uchi jodan, Haito uchi jodan/chudan/gedan
 • Blocaje: Morote kake uke chudan, Osae uke
 • Lovituri de picior: Mawashi kake geri kakato, Ushiro mawashi geri jodan
 • Kata: Tensho, Saifa, Taikyoku sono ichi/sono ni/sono san ura
 • Kumite: 30 reprize de lupta a cate 1 minut si 30 secunde

Ni Dan

 • Lovituri de brat: Toho uchi jodan, Keiko uchi
 • Blocaje: Hiji uke chudan/gedan
 • Lovituri de picior: Tobi ushiro geri, Tobi ushiro mawashi geri, Tobi mawashi geri, Age kakato ushiro geri
 • Kata: Geksai Sho, Kanku Dai, Seienchin, Pinan sono ichi ura
 • Kumite: 40 de reprize de lupta a cate 1 minut si jumatate

San Dan

 • Kata: Sushiho, Garyu, Seipai, Pinan sono ni/san/yon/go ura
 • Kumite: 50 reprize a cate 1 minut si jumatate

Examen centura